ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.
ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ವಿಷಯ
ದಿನಾಂಕ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
1
ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದಿನಾಂಕ: 06-03-2020 ನಡೆಸಿದ ಶಾಂತಿ ಸಭೆ ಕುರಿತ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ
06-03-2020  
  ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
2
ಆಯೋಧ್ಯೆ ವಿವಾದದ ಕುರಿತು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ
04-08-2020
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3
ಕರ್ನಾಟಕ ಅತಿಯಾದ ಬಡ್ಡಿ ನಿ಼ಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ 2004 ರ ಬಗ್ಗೆ  ದಿನಾಂಕ: 21-08-2020 ರ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ 
21-08-2020  
  ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
4
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ 
 
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ 
 
ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
       
6
ಪೊಲೀಸ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ , ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ
04-06-2021
ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
7
ಎಂ.ಬಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ 
08-06-2021
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 8
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ 
21-06-2021 
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
9
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ರಹಿತ ದಿನಾಚರಣೆ-2021 ರ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಶವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ
26-06-2021
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 10
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್  ಠಾಣೆ, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ 
30-06-2021 
ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 11
ಎಮ್.ಬಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್  ಠಾಣೆ, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ 
01-07-2021 
ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
12
 ಚೌಕ  ಪೊಲೀಸ್    ಠಾಣೆ, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ 
03-07-2021  
ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
13
  ಆರ್. ಜಿ. ನಗರ  ಪೊಲೀಸ್    ಠಾಣೆ, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ 
07-07-2021 
ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
14
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ 
16-07-2021
ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
15
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ 
17-07-2021 
ವೀಕ್ಷಿಸಿ   
16
ಚೌಕ  ಪೊಲೀಸ್    ಠಾಣೆ, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ 
18-07-2021 
ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
17 
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ 
27-07-2021 
ವೀಕ್ಷಿಸಿ   
18
ರೋಜಾ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ 
 31-07-2021 
 ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
19
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ 
05-08-2021 
ವೀಕ್ಷಿಸಿ   
20
ರೋಜಾ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ 
11-08-2021 
ವೀಕ್ಷಿಸಿ   
21
ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಜಾರ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ 
18-08-2021 
ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
22
ಅಶೋಕ ನಗರ   ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ 
 18-08-2021
ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
23
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ 
 21-08-2021
ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
24
ಸಿ.ಇ.ಎನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ 
 30-09-2021 
ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
25
ಸಿ.ಇ.ಎನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ 
 08-10-2021 
 ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
26
ಅಶೋಕ ನಗರ   ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ
07-11-2021 
 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
27
ಎಮ್.ಬಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್  ಠಾಣೆ, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ
25-12-2021
 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
28
ಚೌಕ  ಪೊಲೀಸ್    ಠಾಣೆ, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ 
05-01-2022
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ
11-01-2022
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ 
17-01-2022
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31
ರಿಸರ್ವ ಸಬ್‌ ಇನ್ಸಪೇಕ್ಟರ್‌ (ಸಿ.ಎ.ಆರ್-ಡಿ.ಎ.ಆರ್)‌ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಹಾಗೂ ದೇಹದಾರ್ಡ್ಯತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ
08-04-2022
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
32
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ 
24-05-2022
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 14-09-2022 04:45 PM ಅನುಮೋದಕರು: ADMIN


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್‌
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080