ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ತೆಯ ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 1

ಚೌಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ಗುನ್ನೆ ಸಂ. 61/2020 

 11-09-2020

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2

 ಗ್ರಾಮೀಣ  ಪೊಲೀಸ್  ಠಾಣೆ, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ಗುನ್ನೆ ಸಂ. 50/2021

 27-03-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

3

ಎಮ್.ಬಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ,ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ 104/2021

25-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

4

 ಚೌಕ  ಪೊಲೀಸ್  ಠಾಣೆ, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ಗುನ್ನೆ ಸಂ. 02/2022

 05-01-2022  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

5

ಚೌಕ    ಪೊಲೀಸ್  ಠಾಣೆ, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ, ಬೈಕ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 19-01-2022  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

6

ಸಬ್‌ ಅರ್ಬನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಬೈಕ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 31-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

7

ಸ್ಟೇಷನ್‌ ಬಜಾರ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  ಬೈಕ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 02-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

8

ಚೌಕ    ಪೊಲೀಸ್  ಠಾಣೆ, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ, ಬೈಕ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 15-03-2022  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

9

ಸಬ್‌ ಅರ್ಬನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಬೈಕ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

19-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

10

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಅಪರಾಧಿಯ ಬಂಧನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

24-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

11

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯ ಮನೆಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 05-06-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

12

ಸ್ಟೇಷನ್‌ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 10-06-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

13

ಸಬ್‌ ಅರ್ಬನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 11-06-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

14

ಎಂ ಬಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಅಪರಾಧಿಯ ಬಂಧನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 28-06-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

15

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯ ಅಂತರ ರಾಜ್ಯ ದರೋಡೆಕೋರರ ಬಂಧನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 07-07-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
 16

ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಬೈಕ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 27-07-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ   
17

ಸಿಸಿಬಿ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ  ಅಕ್ರಮ ಗಾಂಜಾ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

28-07-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
18

ಸಬ್‌ ಅರ್ಬನ್‌ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಿಗೆಗೈದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿತನ ಬಂಧನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 01-02-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
19

ರೋಜಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಖನ್ನಾ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಯ ಬಂಧನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 05-02-2023  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20

ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯ ಬಂಧನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 21-02-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
21

ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್‌ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕುಖ್ಯಾತ ಬೈಕ್‌ ಕಳ್ಳನ ಬಂಧನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 02-03-2023  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22

ಫರಹತಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದರೋಡೆಗೈದಿದ್ದ  ದರೋಡೆಕೊರರ ಬಂಧನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 18-03-2023  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
23

ಎಂ ಬಿ ನಗರ  ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸಿಲೇಂಡರ್ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಬಂಧನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 09-04-2023  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24

ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೊಬೈಲ್‌ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 27-04-2023  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25

ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿತರ ಬಂಧನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 19-05-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
26

ಸಬ್‌ ಅರ್ಬನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಳ್ಳಿಯರ ಬಂಧನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 19-05-2023  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27

ಎಂ ಬಿ ನಗರ  ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಅಪರಾಧಿಯ ಬಂಧನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 24-05-2023  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
28

ಸಬ್‌ ಅರ್ಬನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಮೋಬೈಲ್‌ ಸುಲಿಗೆಕೋರರ ಬಂಧನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 24-05-2023  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29

ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ಅಡ್ಡೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಯುವತಿಯರ ರಕ್ಷಣೆ

 25-05-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
30

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲಿ ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿತನ ಬಂಧನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 30-05-2023  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31

ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್‌ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಳ್ಳನ ಬಂಧನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 31-05-2023  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
32

ಅಶೋಕ ನಗರ ಮತ್ತು ಫರಹತಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಿಗೈದಿದ್ದ ಆರೋಪಿತರ ಬಂಧನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 02-06-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
33

ಆರ್ ಜಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿತರ ಬಂಧನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 05-06-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
34

ಸಬ್‌ ಅರ್ಬನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೈಕ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿತರ ಬಂಧನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 07-06-2023  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
35

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಅಪರಾಧಿಯ ಬಂಧನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 07-06-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
36

ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್‌ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಳ್ಳರ ಬಂಧನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 13-06-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
37

ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಳ್ಳನ ಹಾಗೂ ಸುಲಿಗೆಕೋರರ ಬಂಧನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 16-06-2023  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
38

ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಿಗೈದಿದ್ದ ಆರೋಪಿತನ ಬಂಧನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 28-06-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
39

ಸ್ಟೇಷನ್‌ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಬೈಕ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿತರ ಬಂಧನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 30-06-2023  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
40

ಚೌಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ ಹಾಗೂ ಸುಲಿಗೆಕೋರರ ಬಂಧನದ  ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 30-06-2023  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
41

ಸಬ್‌ ಅರ್ಬನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಗಲು ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಯ ಬಂಧನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 30-06-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
42

ಆರ್ ಜಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಆರೋಪಿಯ ಬಂಧನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 10-07-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
43

ಫರಹತಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಗೈದಿದ್ದ ಕೊಲೆಗಾರರ ಬಂಧನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 10-07-2023  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
44

ಸಬ್‌ ಅರ್ಬನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿತರ ಬಂಧನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 13-07-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
45

ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯ ಬಂಧನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 13-07-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
46

ಸಬ್‌ ಅರ್ಬನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವಾದ ಲಾರಿ ಪತ್ತೆಯಾದ  ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 20-07-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
47

ಸಬ್‌ ಅರ್ಬನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದರೋಡೆಗೆ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿದ್ದ ಆರೋಪಿತರ ಬಂಧನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 24-07-2023  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
48

ಚೌಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಿಗೆಗೈದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿತರ ಬಂಧನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 23-08-2023   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
49

ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನಗೈದಿದ್ದ ಕಳ್ಳರ ಬಂಧನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 23-08-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
50

 ಸ್ಟೇಷನ್‌ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ 2010ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿತನ ಬಂಧನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 22-09-2023  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
51

ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿತನ ಬಂಧನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 06-10-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
52

ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ  ಸರಗಳ್ಳತನಗೈದಿದ್ದ ಆರೋಪಿತರ ಬಂಧನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 15-10-2023  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
53

ಸಬ್‌ ಅರ್ಬನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೈಕ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿತರ ಬಂಧನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 16-10-2023  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
54

ಸಬ್‌ ಅರ್ಬನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಮನೆಗಳ್ಳತನಗೈದಿದ್ದ  ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿತನ ಬಂಧನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 28-10-2023  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
55

ಆರ್ ಜಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿತರ ಬಂಧನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 15-11-2023  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
56

ಸಬ್‌ ಅರ್ಬನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ   ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಯ ಬಂಧನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 15-11-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
57

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಯ ಬಂಧನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 15-11-2023  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 05-12-2023 04:29 PM ಅನುಮೋದಕರು: ADMIN


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್‌
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080